Przetargi

Zielona Góra: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 53729 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7006 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej budynku i przyległego terenu wraz z monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze tworzą narodowy zasób biblioteczny. W Bibliotece znajduje się również Muzeum Książki Środkowego Nadodrza. W związku z powyższym Bibliotekę obowiązuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: -2.1. Całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9 (Obsada - jeden pracownik ochrony całodobowo we wszystkie dni w roku) zgodnie z art. 3 pkt 1 a) i b) oraz art. 3 pkt 2 a) Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z 1999 r. ze zmianami) -2.2. Świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9(Obsada - jeden pracownik recepcji - szatni od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 19.30 i w soboty w godzinach 9.00 do 16.00), -2.3. Monitorowanie sygnałów istniejącego elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy. -2.4. Wsparcie ochrony przez grupę interwencyjną Wykonawcy. -2.5. Przeprowadzanie raz na kwartał przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji elektronicznego systemu alarmowego - harmonogram przeglądów stanowił będzie załącznik do umowy. -2.6. Opracowanie i wdrożenie, po uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze, Planu Ochrony Biblioteki zgodnie z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. - Dz. U. 193 poz. 1892 z dnia 18 listopada 2003 r. (w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony). -2.7. Przeprowadzenie, w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony, cyklu 4 godzinnych szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa i zasad współpracy z etatową ochroną dla wszystkich pracowników Biblioteki (3 grupy szkoleniowe) - plan szkoleń stanowił będzie załącznik do umowy. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY Obowiązki pracownika ochrony Pracownicy ochrony pełnią dyżury 12-to godzinne w systemie czterozmianowym całodobowo przez wszystkie dni w roku: w dzień od 7.00 do 19.00 godz. i w nocy od 19.00 do 7.00 godz. dnia następnego. Pracownik ochrony jest zobowiązany: 1.prowadzić całodobowy dozór obiektu wraz z dziedzińcem, a w nocy przeprowadzić 2-3 obchody wewnątrz i zewnątrz budynku Biblioteki i odnotować każdorazowo obchód w Dzienniku zmiany, 2.kontrolować zamknięcia wszystkich drzwi zewnętrznych w budynku Biblioteki po godzinach pracy, 3.po godzinach pracy Biblioteki sprawdzać wyłączenia urządzeń elektrycznych, wody, zbędnego oświetlenia oraz włączać istniejące systemy sygnalizacji włamania i pożaru, a fakt ten odnotować w Dzienniku zmiany, 4.po godzinie 15.00 sprawdzić sprawność telefonu miejskiego (po przełączeniu przez centralę), 5.kontrolować cały budynek biblioteki pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 6.przestrzegać spokoju i porządku publicznego oraz innych postanowienia regulaminów porządkowych (instrukcji, procedur) obowiązujących w obiekcie, 7.pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne świąteczne na terenie Biblioteki muszą mieć zgodę Dyrektora lub bezpośredniego kierownika w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, 8.bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, 9.Dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów w ochranianym rejonie, 10.stosownie do zaistniałej sytuacji przeciwdziałać usiłowaniu dokonania przestępstwa, a także podejmować zgodne z prawem czynne działania ochronne, 11.skutecznie zabezpieczać i aktywnie przeciwdziałać zaborowi i uszkodzeniom mienia, stwierdzone braki lub usterki w zabezpieczeniu mienia należy zgłosić kierownikowi działu Administracyjno-Gospodarczego, 12.podejmować czynności zmierzających do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej powstania ograniczeniu jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego jak również odpowiednich służb Straży Pożarnej, Pogotowia Wodociągowego itp., 13.w sprawności posiadany sprzęt i wyposażenie oraz właściwie obsługiwać urządzenia alarmowe wspomagające ochronę, 14.dbać o właściwą prezencję (wygląd zewnętrzny) czystość umundurowania oraz za wysoki profesjonalizm w realizacji zadań ochronnych, 15.prowadzić na bieżąco Dziennik zmiany w którym należy odnotowywać przebieg dyżuru oraz ważniejsze zdarzenia, awarie, 16.ściśle współdziałać z szatniarzem - recepcjonistą. Obowiązki szatniarza - recepcjonisty Szatniarz - recepcjonista pełni dyżury jednoosobowo w dzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.00 do 19.30, a w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00. 1.Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru szatniarz - recepcjonista ma obowiązek: a) zgłosić ten fakt pracownikowi ochrony, który ma obowiązek wpisać do Dziennika zmiany, b) zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi systemu alarmowego, c) zapoznać się szczegółowo z instrukcją przeciwpożarową, d) zapoznać się z zarządzeniami wewnętrznymi dyrektora WiMBP dotyczącymi sposobu zabezpieczenia mienia, e) zapoznać się z istniejącymi wykazami imienno - adresowymi znajdującymi się na portierni do służbowego użytku, f) szczegółowo zapoznać się z wewnętrzną lokalizacja poszczególnych pomieszczeń oraz sposobem ich zabezpieczenia, 2.Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru należy: a) klucze użytku bieżącego wydawać tylko osobom do tego upoważnionym zgodnie z wykazem za pokwitowaniem w Książce wydawania kluczy, b) bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, c) odnotować fakt zdania kluczy (godzina ) przez pracownika lub osobę upoważnioną, d) pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne świąteczne na terenie, Biblioteki muszą mieć zgodę dyrektora lub bezpośredniego kierownika, w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, e) w czasie dyżuru - służby na szatniarzu ciąży obowiązek pobierania od czytelników odzieży i toreb celem przechowania w szatni (§ 1. pkt 6 regulaminu Biblioteki), f) za pobraną odzież i inne rzeczy pozostawione w szatni przez czytelników - szatniarz ponosi odpowiedzialność materialną, g) ściśle współdziałać z pracownikiem ochrony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.99.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LEXPAS Sp. z o.o. ZPChr, ul. Minikowo 2A, 61-355 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 345438,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 356631,12

 • Oferta z najniższą ceną: 356631,12 / Oferta z najwyższą ceną: 456084,00

 • Waluta: PLN.

Zielona Góra: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 7006 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze , al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej budynku i przyległego terenu wraz z monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze tworzą narodowy zasób biblioteczny. W Bibliotece znajduje się również Muzeum Książki Środkowego Nadodrza. W związku z powyższym Bibliotekę obowiązuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: - 2.1. Całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9 (Obsada - jeden pracownik ochrony całodobowo we wszystkie dni w roku) zgodnie z art. 3 pkt 1 a) i b) oraz art. 3 pkt 2 a) Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z 1999 r. ze zmianami) - 2.2. Świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9(Obsada - jeden pracownik recepcji - szatni od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 19.30 i w soboty w godzinach 9.00 do 16.00), - 2.3. Monitorowanie sygnałów istniejącego elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy. - 2.4. Wsparcie ochrony przez grupę interwencyjną Wykonawcy. - 2.5. Przeprowadzanie raz na kwartał przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji elektronicznego systemu alarmowego - harmonogram przeglądów stanowił będzie załącznik do umowy. - 2.6. Opracowanie i wdrożenie, po uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze, Planu Ochrony Biblioteki zgodnie z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. - Dz. U. 193 poz. 1892 z dnia 18 listopada 2003 r. (w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony). - 2.7. Przeprowadzenie, w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony, cyklu 4 godzinnych szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa i zasad współpracy z etatową ochroną dla wszystkich pracowników Biblioteki (3 grupy szkoleniowe) - plan szkoleń stanowił będzie załącznik do umowy. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY Obowiązki pracownika ochrony Pracownicy ochrony pełnią dyżury 12-to godzinne w systemie czterozmianowym całodobowo przez wszystkie dni w roku: w dzień od 7.00 do 19.00 godz. i w nocy od 19.00 do 7.00 godz. dnia następnego. Pracownik ochrony jest zobowiązany: 1. prowadzić całodobowy dozór obiektu wraz z dziedzińcem, a w nocy przeprowadzić 2-3 obchody wewnątrz i zewnątrz budynku Biblioteki i odnotować każdorazowo obchód w Dzienniku zmiany, 2. kontrolować zamknięcia wszystkich drzwi zewnętrznych w budynku Biblioteki po godzinach pracy, 3. po godzinach pracy Biblioteki sprawdzać wyłączenia urządzeń elektrycznych, wody, zbędnego oświetlenia oraz włączać istniejące systemy sygnalizacji włamania i pożaru, a fakt ten odnotować w Dzienniku zmiany, 4. po godzinie 15.00 sprawdzić sprawność telefonu miejskiego (po przełączeniu przez centralę), 5. kontrolować cały budynek biblioteki pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 6. przestrzegać spokoju i porządku publicznego oraz innych postanowienia regulaminów porządkowych (instrukcji, procedur) obowiązujących w obiekcie, 7. pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne, świąteczne na terenie Biblioteki muszą mieć zgodę Dyrektora lub bezpośredniego kierownika w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, 8. bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, 9. Dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów w ochranianym rejonie, 10. stosownie do zaistniałej sytuacji przeciwdziałać usiłowaniu dokonania przestępstwa, a także podejmować zgodne z prawem czynne działania ochronne, 11. skutecznie zabezpieczać i aktywnie przeciwdziałać zaborowi i uszkodzeniom mienia, stwierdzone braki lub usterki w zabezpieczeniu mienia należy zgłosić kierownikowi działu Administracyjno-Gospodarczego, 12. podejmować czynności zmierzających do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej powstania ograniczeniu jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego jak również odpowiednich służb Straży Pożarnej, Pogotowia Wodociągowego itp., 13. utrzymywać w sprawności posiadany sprzęt i wyposażenie oraz właściwie obsługiwać urządzenia alarmowe wspomagające ochronę, 14. dbać o właściwą prezencję (wygląd zewnętrzny) czystość umundurowania oraz za wysoki profesjonalizm w realizacji zadań ochronnych, 15. prowadzić na bieżąco Dziennik zmiany w którym należy odnotowywać przebieg dyżuru oraz ważniejsze zdarzenia, awarie, 16. ściśle współdziałać z szatniarzem - recepcjonistą. Obowiązki szatniarza - recepcjonisty Szatniarz - recepcjonista pełni dyżury jednoosobowo w dzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.00 do 19.30, a w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00. 1. Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru szatniarz - recepcjonista ma obowiązek: a) zgłosić ten fakt pracownikowi ochrony, który ma obowiązek wpisać do Dziennika zmiany, b) zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi systemu alarmowego, c) zapoznać się szczegółowo z instrukcją przeciwpożarową, d) zapoznać się z zarządzeniami wewnętrznymi dyrektora WiMBP dotyczącymi sposobu zabezpieczenia mienia, e) zapoznać się z istniejącymi wykazami imienno - adresowymi znajdującymi się na portierni do służbowego użytku, f) szczegółowo zapoznać się z wewnętrzną lokalizacja poszczególnych pomieszczeń oraz sposobem ich zabezpieczenia, 2. Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru należy: a) klucze użytku bieżącego wydawać tylko osobom do tego upoważnionym zgodnie z wykazem za pokwitowaniem w Książce wydawania kluczy, b) bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, c) odnotować fakt zdania kluczy (godzina ) przez pracownika lub osobę upoważnioną, d) pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne, świąteczne na terenie, Biblioteki muszą mieć zgodę dyrektora lub bezpośredniego kierownika, w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, e) w czasie dyżuru - służby na szatniarzu ciąży obowiązek pobierania od czytelników odzieży i toreb celem przechowania w szatni (§ 1. pkt 6 regulaminu Biblioteki), f) za pobraną odzież i inne rzeczy pozostawione w szatni przez czytelników - szatniarz ponosi odpowiedzialność materialną, g) ściśle współdziałać z pracownikiem ochrony..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.99.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy potwierdzą, że posiadają aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz potwierdzą, że te usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają możliwości techniczne do realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: - potwierdzą że do wykonania zadania dysponują osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, posiadającymi stosowne licencje zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku ze zmianami, - posiadają uprawnienia do realizacji bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych, - 6) zatrudniają co najmniej jednego pracownika, który ukończył kurs organizowany przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury (rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 roku Dz. U. 193 poz. 1892 z dnia 18 listopada 2003 roku),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy potwierdzą, że posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę minimum 2.500.000 zł,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie licencji Pracowników Ochrony Fizycznej, którzy będą realizować zadania w tym nadzorujących z ramienia kierownictwa Wykonawcy oraz bezpośredniego pracującego na obiekcie kierownika ochrony na podstawie art. 26 pkt 4 oraz art. 27 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust.1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jeżeli: a) w przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, strony zawrą aneks do niniejszej umowy uwzględniający powstałe zmiany, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, c) jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 Sekretariat - II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, budynek główny 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9, Sekretariat II p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zielona Góra: Konserwacja Starodruków
Numer ogłoszenia: 176742 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134284 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - biblioteka publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Starodruków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji wytypowanych starodruków i zabytkowych atlasów - 33 obiekty (33 części). Starodruki i atlasy wytypowane do konserwacji są cenną kolekcją wymagającą podjęcia zabiegów zabezpieczających, polegających na konserwacji zachowawczej bloków, naprawie konstrukcji książek i atlasów, wykonaniu prac introligatorskich i konserwatorskich, przede wszystkim na oprawach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera opracowane do każdego obiektu zalecania wskazujące na konieczne do wykonania prace: Dezynfekcja zespołu, którą z wyjątkiem pergaminowych opraw najlepiej przeprowadzić w komorze fumigacyjnej przy pomocy tlenku etylenu. Pergamin powinien być dezynfekowany metodą przekładkową przy pomocy PCMC. Konserwacja zabezpieczająca kart wykonana na bloku lub w pojedynczych przypadkach po demontażu składek. Jej celem jest poprawa estetyki kart, oraz usunięcie uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja opraw i elementów konstrukcji książek i atlasów z zachowaniem maksymalnej ilości oryginalnych elementów - wyklejek, kapitałek, wiązań, zapinek. Dopuszczane jest wymienienie tektur lub papierów tworząc okładki. Pełnej konserwacji należy poddać oprawy skórzane i pergaminowe. Na części obiektów należy wykonać nowe oprawy, najlepiej skórzane o neutralnym charakterze, chyba, że są przesłanki do rekonstrukcji. Po konserwacji obiekty powinny otrzymać opakowania ochronne zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Do przeprowadzanych prac konserwatorskich należy wykonać skróconą dokumentację konserwatorską fotograficzną i opisową. Indywidualną dla każdego obiektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.21.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • mgr Małgorzata Grocholska Konserwator Dzieł Sztuki - Lider Zespołu, ul. Wyszyńskiego 20/2, 49-300 Brzeg, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58200,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61900,00

 • Waluta: PLN.

 

Zielona Góra: Konserwacja Statodruków
Numer ogłoszenia: 134284 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze , al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja Statodruków.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji wytypowanych starodruków i zabytkowych atlasów - 33 obiekty (33 części). Starodruki i atlasy wytypowane do konserwacji są cenną kolekcją wymagającą podjęcia zabiegów zabezpieczających, polegających na konserwacji zachowawczej bloków, naprawie konstrukcji książek i atlasów, wykonaniu prac introligatorskich i konserwatorskich, przede wszystkim na oprawach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawiera opracowane do każdego obiektu zalecania wskazujące na konieczne do wykonania prace: Dezynfekcja zespołu, którą z wyjątkiem pergaminowych opraw najlepiej przeprowadzić w komorze fumigacyjnej przy pomocy tlenku etylenu. Pergamin powinien być dezynfekowany metodą przekładkową przy pomocy PCMC. Konserwacja zabezpieczająca kart wykonana na bloku lub w pojedynczych przypadkach po demontażu składek. Jej celem jest poprawa estetyki kart, oraz usunięcie uszkodzeń mechanicznych. Konserwacja opraw i elementów konstrukcji książek i atlasów z zachowaniem maksymalnej ilości oryginalnych elementów - wyklejek, kapitałek, wiązań, zapinek. Dopuszczane jest wymienienie tektur lub papierów tworząc okładki. Pełnej konserwacji należy poddać oprawy skórzane i pergaminowe. Na części obiektów należy wykonać nowe oprawy, najlepiej skórzane o neutralnym charakterze, chyba, że są przesłanki do rekonstrukcji. Po konserwacji obiekty powinny otrzymać opakowania ochronne zgodnie z ustaleniami z właścicielem. Do przeprowadzanych prac konserwatorskich należy wykonać skróconą dokumentację konserwatorską fotograficzną i opisową. Indywidualną dla każdego obiektu..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.21.00-7.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i poświadczą: wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna wykonanie usług o podobnym charakterze, tj. wykonanie konserwacji starodruków w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 obiektów (egzemplarzy) na łączną kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl/zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 - II piętro Sekretariat.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2010 godzina 14:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 - II piętro Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

(w załącznikach PDF)w formie dokumentacji projektów budowlanych:

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.