Regulamin Gry Miejskiej
„Rodzinnie. Kulturalnie. Po Lubusku".


A. Postanowienia ogólne.
1. Gra miejska „Rodzinnie. Kulturalnie. Po Lubusku" (dalej „Gra Miejska") organizowana jest przez Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut" al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra (dalej „Organizator") i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze (dalej „Współorganizator").
2. Gra miejska organizowana jest w ramach projektu 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach.
3. Fundatorem nagrody w Grze Miejskiej jest Województwo Lubuskie.
4. W Grze Miejskiej mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem:
a) pracowników Organizatora, Współorganizatora;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry Miejskiej.
5. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o Nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Gry Miejskiej określonymi w Regulaminie.
6. Udział w Grze Miejskiej jest bezpłatny.

B. Czas trwania Konkursu.
Gra Miejska zostanie przeprowadzona w terminie 4 lipca-14 lipca 2017 r. na terenie Województwa Lubuskiego.

C. Komisja Gry Miejskiej.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Gry Miejskiej oraz dokonania wyboru zwycięzców Gry Miejskiej, Organizator powoła Komisję Gry Miejskiej. W skład Komisji Gry Miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora oraz Współorganizatora.

D. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.
1. Tematem przewodnim Gry Miejskiej będzie Województwo Lubuskie i miejsca kultury, sportu i rekreacji z nim związane. Zadaniem uczestników Gry Miejskiej będzie zdobycie pieczątek potwierdzających odwiedziny w poniższych miejscach w godzinach ich otwarcia:
a. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, Centrum Biblioteczne dla Dzieci
i Młodzieży, al. Wojska Polskiego 9; poniedziałek-piątek godz. 9.00-17.00
b. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9; Wypożyczalnia Główna, poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00
c. Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15; 4,10,11 lipca sekretariat MZL (od strony BWA), w pozostałe dni kasa MZL (al. Niepodległości) godz. 11.00-15.00
d. Filharmonia Zielonogórska, Plac Powstańców Wielkopolskich 10; portiernia, poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00
e. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, Drzonków-ul. Olimpijska 20, Centrum Obsługi Klienta w hotelu „Sportowiec", poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00
f. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, ul. Muzealna 6, kasa biletowa, poniedziałek-piątek godz. 10.00-16.30 (zwiedzanie z przewodnikiem), 10.00-17.00 (zwiedzanie bez przewodnika)
g. Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, ul. Kościelna 2, sekretariat, poniedziałek-piątek godz. 8.00-15.00
h. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, budynek C, ul. Chrobrego 1 pokój 08c; poniedziałek - piątek godz.7.30- 15.30
i. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, pokój 02 lub 03 (wejście od ronda przy ul. Chrobrego), poniedziałek godz.800-18.00, wtorek-piątek godz. 7.3-15.30

2. Gra Miejska przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy lubią dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.
3. W Grze Miejskiej może wziąć udział zespół składający się z min. z rodzica lub prawnego opiekuna i dziecka.
4. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
5. Uczestnicy grają w Zespołach min. 2-osobowych. Warunkiem udziału w Grze Miejskiej jest pogranie karty gry miejskiej
z Informacji katalogowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 w godzinach jej otwarcia, ze strony internetowej www.wimbp.zgora.pl, fanpage'a www.facebook.com/biblioteka.norwida oraz www.facebook.com/biblioteka.kleksa
5. Gra Miejska rozpocznie się 4 lipca a zakończy się 14 lipca 2017 r. o godz. 17.00
6. Karty gry miejskiej przyjmowane są w Informacji katalogowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 w godzinach jej otwarcia.
7. Poprzez pobranie kartu do udziału w Grze Miejskiej członkowie Zespołu (uczestnicy) wyrażają zgodę na:
• wzięcie udziału w Grze Miejskiej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
• przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry Miejskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
8. Odbierając Kartę Gracza, uczestnik zgadza się na warunki Gry Miejskiej i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.

E. Nagrody.
1. Nagroda główna – rzeczowa o wartości 500,00 zł zostanie wylosowana wśród prawidłowo wypełnionych kart gry miejskiej, złożonych do dnia 14 lipca 2017 r. w Informacji katalogowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 w godzinach jej otwarcia lub poprzez wrzucenie do biblioboxu do godz. 24.00 .
2. Ogłoszenie wyników Gry Miejskiej nastąpi za pomocą strony internetowej www.wimbp.zgora.pli 15 lipca 2017 r. nie później niż o godz. 15.00. Zwycięzca powiadomiony zostanie mailowo lub telefoniczne. Sposób odbioru nagrody ustalony zostanie ze zwycięzcą, nie później jednak niż do końca lipca 2017 r.
3. Wymagane jest pisemne potwierdzenie odbioru nagrody na protokole odbioru nagrody prze wszystkich członków zespołu, po okazaniu do wglądu dowodu tożsamości (legitymacje szkolna, dowód osobisty, paszport) i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu każdego wylosowanego uczestnika.
4. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w pkt. 2 części E Regulaminu albo w razie niespełnienia pozostałych warunków określonych w części E, prawo do nagrody przepada.
6. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.

F. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej www.wimbp.zgora.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry Miejskiej oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród. Dane po ich wykorzystaniu dla organizacji lub prowadzenia Gry Miejskiej, wydania i dokonania rozliczenia Nagród zostaną niezwłocznie usunięte.
5. Zgłaszając udział w Grze Miejskiej i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry Miejskiej jego rodzic bądź opiekun prawny w przypadku osób małoletnich, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Gry Miejskiej i wyraża zgodę na jej treść.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.