Regulamin korzystania z Pokoju Cichej Pracy zwanego dalej PCP (tekst jednolity)

Czytelnik korzystający z Pokoju Cichej Pracy ma obowiązek zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu (obowiązuje od 27 kwietnia 2017 r.)

1. Z Pokoju Cichej Pracy (PCP) czytelnicy mogą korzystać w godzinach pracy Czytelni Ogólnej, w dni powszednie 8 – 19, w soboty 9 – 16.

2. W PCP znajdują się trzy stanowiska pracy i tylu czytelników może jednocześnie się w nim znajdować.

3. Czytelnik korzystający z PCP jest zobowiązany zostawić ważną kartę biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza w Czytelni Ogólnej.

4. Jeden czytelnik może zarezerwować jedno stanowisko pracy na jeden dzień na określone godziny. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie u dyżurującego bibliotekarza w Czytelni Ogólnej. W wypadku nie zgłoszenia się rezerwacja wygasa po 15 minutach od deklarowanej godziny.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w PCP oraz jest zobowiązany do utrzymania w nim porządku.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w PCP.

7. W PCP obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących dźwięki.

8. W PCP obowiązuje zachowanie ciszy i zakaz prowadzenia rozmów. Biblioteka nie gwarantuje pełnej izolacji PCP od dźwięków pochodzenia zewnętrznego.

9. W PCP obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

10. W razie łamania przez czytelnika norm współżycia społecznego biblioteka może odmówić prawa do korzystania z PCP.

11. Korzystanie z PCP nie zwalnia czytelnika z przestrzegania innych Regulaminów obowiązujących w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze, zwłaszcza z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

12. Dokonanie zmian Regulaminu korzystania z Pokoju Cichej Pracy jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.p) przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.