Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową na temat:

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BIBLIOTECE – INKLUZJA W ŚWIECIE INFORMACJI I KULTURY
– TEORIA I PRAKTYKA

PERSONS WITH DISABILITIES IN THE LIBRARY – INCLUSION IN THE WORLD OF INFORMATION AND CULTURE – THEORY AND PRACTICE

 

która odbędzie się

w dniach 8-9 listopada 2016 roku.

PROGRAM

8 listopada 2016 r.

Sala Dębowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Sala Dębowa in the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra

9.00

Rejestracja uczestników konferencji – Sekretariat Konferencji hol Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Registration of participants – the main hall of the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra

10.00-10.15

Otwarcie konferencji

Opening of the conference

10.15-11.30

Sesja przedpołudniowa: prowadzenie: dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)

Morning session: moderator: dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)

10.15-10.35

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece - kierunki badań w piśmiennictwie polskim i zagranicznym

People with disabilities in a library - the research trends in Polish and foreign literature

10.35-10.55

dr hab. prof. UZ Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)

Swoi czy obcy? Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Folks or strangers? People with a disability in a social space

10.55-11.30

Dyskusja

Discussion

11.30-12.00

Przerwa kawowa

Coffee break

12.00-14.30

Sesja popołudniowa: prowadzenie: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

Afternoon session: moderator: dr hab. prof. UWr Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

12.00-12.20

prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Działalność  biblioteki dla osób niewidomych i słabowidzących  w Zurychu

Performance and activities of library for the blind and visually impaired in Zurich

12.20-12.40

mgr Ana Gvozdenović (Biblioteka Publiczna im. Stefana Prvovenčani, Kraljevo, Serbia)

Osoby niepełnosprawne (jako czytelnicy i użytkownicy) w Bibliotece Publicznej im. Stefana Prvovenčani. Przykłady dobrych praktyk i wyzwań

Persons with disabilities (as employees and users) in the Public Library „Stefan Prvovenčani”. Examples of good practice and challenges

12.40-13.00

dr Lidia Ippoldt (Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie)

Biblioteka pedagogiczna wsparciem dla dziecka niepełnosprawnego, jego rodzica i wychowawcy (na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie)

Pedagogical library as a support for a disabled child, their parent and educator (illustrated by the example of Pedagogical Library in Skawina)

13.00-13.20

mgr Katarzyna Iwańska (Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach)

Biblioteka i książka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo

Library and the book in rehabilitation process of mentally disabled children

13.20-13.40

mgr Elwira Grzelecka (Uniwersytet Zielonogórski)

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych – między ochroną praw a kształtowaniem świadomości społecznej. Wytyczne dla instytucji kultury

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - between the protection of rights and the evolution of social consciousness. Guidelines for the institution

13.40-14.00

mgr Beata Mirkiewicz (Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego)

„Problematyka niepełnosprawności w polskich czasopismach naukowych – analiza wybranych przykładów”

„The issue of disability in Polish academic journals – the analysis of selected cases”

14.00-14.30

Dyskusja

Discussion

14.30-15.30

Przerwa obiadowa

Lunch break

15.30-17.30

Sesja wieczorna: prowadzenie: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Evening session: moderator: dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

15.30-15.50

prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Multimedia w bibliotece jako środek aktywizacji osób z uszkodzonym słuchem

Multimedia in the library as a tool of activation of individuals with hearing impairment

15.50-16.10

dr Maria Przastek-Samokowa, lic. Marta Korytkowska (Uniwersytet Warszawski)

G/głusi w bibliotece

The D/deaf in a library

16.10-16.30

mgr Albert Lewandowski (Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach)

Uczeń niesłyszący w bibliotece szkolnej – metody i formy pracy

Not-hearing pupil in a school library - methods and forms of work

16.30-16.50

dr Wanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
we Wrocławiu)

Jesteśmy wyjątkowi. Bajki terapeutyczne, które pomagają zrozumieć chorych rówieśników

We are unique. Fairy therapy, which helps to understand the sick peers

16.50-17.30

Dyskusja

Discussion

20.00

Uroczysta kolacja

Dinner party

9 listopada 2016 r.

Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Conference room of the Zielona Góra University Library

9.00

Rejestracja uczestników konferencji – Sekretariat Konferencji hol Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Registration of participants – the main hall of the The Zielona Góra University Library

9.00-9.45

Zwiedzanie Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Visiting The Zielona Góra University Library

10.00-12.10

Sesja przedpołudniowa: prowadzenie: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Morning session: moderator: prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10.00-10.20

dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)

Niewidomy w świecie informacji – tubylec czy outsider?

The blind in a world of information – a native or an outsider?

10.20-10.40

dr Agnieszka Chamera-Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Biblioteki brajlowska i czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach

The Braille Library and The Black Print Library of the Educational Center for the Blind in Laski

 

10.40-11.00

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Oferta czytelnicza dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym – perspektywa nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy

Reading offer for blind children at early primary school age – perspective of teachers, educators and librarians

 

11.00-11.20

Sławomir Seidler  (Altix Sp. z o.o. w Poznaniu)

Niwelowanie skutków niepełnosprawności wzroku poprzez dostosowanie przestrzeni, obiektów oraz zastosowanie nowoczesnych technologii

Eliminating the effects of visual impairment by adapting the space, objects and using new technologies

11.20-11.40

mgr Magdalena Musiela (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)

Praca bibliotekarza z użytkownikami z dysfunkcją wzroku i słuchu w kontekście procesów poznawczych

Work of a librarian with hearing and visual impairment users, in the context of cognitive processes

11.40-12.10

Dyskusja

Discussion

 

12.10-12.40

Przerwa kawowa

Coffee break

12.40-15.00

Sesja popołudniowa: prowadzenie: dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)

Afternoon session: moderator: dr hab. prof. UZ Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)

12.40-13.00

dr Renata Aleksandrowicz (Uniwersytet Wrocławski)

Senior wobec książki i biblioteki – integracja w świecie informacji i kultury

Senior Citizens Concidered in Relation to Books and Libraries: Integration in the World of Information and Culture

13.00-13.20

dr Magdalena Cyrklaff (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Bariery w korzystaniu z nowych technologii a wykluczenie cyfrowe seniorów

Barriers in using new technologies and the digital exclusion of old people

13.20-13.40

mgr Ewa Adaszyńska, mgr Małgorzata Kuncewicz(Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Studenci z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Students with disabilities in the academic world

13.40-14.00

mgr Monika Lobodášová, mgr Helena Brezovská (Krajská knižnica Karola Kmeťka, Nitra, Słowacja)

"Żyją wśród nas - niepełnosprawni użytkownicy biblioteki Krajská knižnica Karola Kmeťka"

Living with us -  disabled users in the Regional Library Krajská knižnica Karola Kmeťka

14.00-14.20

dr Robert Rudiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze)

Osoba z niepełnosprawnością w agendach i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (komunikat)

Disabled persons in units and branches of the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra (short paper)

14.20-14.50

Dyskusja

Discussion

14.50-15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Summing up and the end of the conference

15.00-16.00

Lunch

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie konferencji.

The organizers reserve the right to make changes in the conference programme.

 

Informacje dodatkowe/Additional information:

Obrady odbędą się w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (8 listopada), al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra oraz w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra. The proceedings will take place at the Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra (8th November) and at the Zielona Góra University Library, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra (9th November)

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł prelegenci; 150 zł - uczestnicy konferencji należy uiścić do dnia 15 października na poniższe konto:

Bank BZ WBK - I Oddział w Zielonej Górze - 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „konferencja osoby z niepełnosprawnością w bibliotece” oraz imienia i nazwiska prelegenta/uczestnika.

Teksty według poniższych zasad należy przesłać do 15 stycznia 2017 roku na adres:

bartkowiakprzemyslaw@wp.pl

Zasady edytorskie dotyczące tekstów:

•               objętość tekstu około 22 stron,

•               czcionka - 12, Times New Roman,

•               interlinia - 1,5

•               przypisy: skróty w języku łacińskim, czcionka- 10, Times New Roman, interlinia pojedyncza.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

dr Przemysław Bartkowiak - 603841618

100 small

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.