Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BIBLIOTECE – INKLUZJA W ŚWIECIE INFORMACJI I KULTURY – TEORIA I PRAKTYKA (8-9 listopada 2016 r.)

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Program Międzynarodowej Konferencji w PDF

Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania umożliwiające osobom niepełnosprawnym egzekwowanie swoich praw do wolności słowa i wyrażania poglądów, w tym swobody uzyskiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei na równych zasadach    z innymi członkami społeczeństwa, za pomocą wszelkich środków komunikacji międzyludzkiej (...).
(Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 21)

Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa na równych zasadach z innymi obywatelami w życiu kulturalnym (...).
(Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, art. 30)

Współczesny,  informacyjny i medialny świat generuje wiele niebezpieczeńst – z najgroźniejszym – wykluczeniem na czele. Osoby z niepełnosprawnością są na te zagrożenia szczególnie narażone. Fakt ten dostrzega Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę w 2012 r., stojąca na straży idei inkluzji społecznej.

Pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym – to także dostęp do informacji i dóbr kultury.

Współczesna biblioteka, z przypisywanymi jej funkcjami: edukacyjną, kulturową, naukową, integracyjną – jest instytucją szczególnie predestynowaną do zapewniania osobom z niepełnosprawnością szerokiego, wolnego od barier mentalnych i fizycznych, uczestniczenia w świecie informacji i kultury.

Zgodnie z wytycznymi IFLA, gotowość bibliotek do wypełniania tej roli rozpatrywana jest w kilku aspektach: lokal i jego otoczenie, specyfika materiałów czytelniczych (alternative/accessible formats, adapted literature, special-format), specyfika zakresu treściowego kolekcji, zasady kompleksowej informacji o zbiorach, specyfika technologii wspomagających (adaptive technology, assistive technology), dostępność stron internetowych bibliotek, specyfika usług bibliotecznych (zasady udostępniania, informowania), formy i zasady pracy z niepełnosprawnym użytkownikiem, przygotowanie i kompetencje bibliotekarzy w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością.

Co współczesna bibliologia i informatologia wie na temat obsługi biblioteczno-informacyjnej osób z niepełnosprawnością? Jak radzą sobie polskie i zagraniczne biblioteki z wypełnianiem zaleceń Konwencji ONZ i IFLA? Co należy objąć bibliologiczną, informatologiczną, pedagogiczną refleksją badawczą, a co praktyką biblioteczną, aby inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością była nie tylko ideą, ale również rzeczywistością?

Zapraszamy Państwa do wspólnego – teoretyków i praktyków – poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania. Sposobnością do tego będzie organizowana przez nas konferencja.

Nasz teoretyczno-praktyczny dyskurs prowadzić będziemy wokół następujących zagadnień:

* Osoby z niepełnosprawnością, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego.

* Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające – a dostęp do informacji.

* Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej – do biblioterapii.       

* Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.

Radę Naukową konferencji stanowią:

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski (przewodnicząca),

dr hab. Bożena Koredczuk prof. UWr, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski,

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej, Uniwersytet Zielonogórski,

Elżbieta Stefańczyk, Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

dr Andrzej Buck, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze,

Ewa Adaszyńska, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

dr Przemysław Bartkowiak, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida   w Zielonej Górze, (sekretarz konferencji ds. krajowych),

Agnieszka Ginko-Humphries, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, (sekretarz konferencji ds. zagranicznych).

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Rada Naukowa konferencji zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 30 września 2016 r. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Program konferencji zostanie podany w osobnym komunikacie. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dla bibliotekarzy – praktyków oraz wystawa alternatywnych materiałów bibliotecznych i technologii wspomagających.

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 300 złotych prelegenci po decyzji Rady Naukowej; 150 zł – uczestnicy konferencji; opłata za udział w warsztatach podana zostanie w następnym komunikacie. Opłatę należy uiścić do 15 października br. na poniższe konto: Bank BZ WBK - I Oddział w Zielonej Górze - 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070. Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „konferencja osoby z niepełnosprawnością w bibliotece” oraz imienia i nazwiska prelegenta.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza deklaracji udziału i przesłanie jej wraz z krótkim abstraktem artykułu (do 1000 znaków) w języku polskim i angielskim, do 30 czerwca 2016 r., za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres:

dr Przemysław Bartkowiak (goście z Polski) lub Agnieszka Ginko-Humphries (goście z zagranicy)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,

telefon: 68 45-32-618, 68 45-32-606, 68 45 32 638

e-mail: bartkowiakprzemyslaw@wp.pl; b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt z Działem Badań Analiz i Metodyki Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, telefon: 68 45-32-619, e-mail: dbaim@wimbp.zgora.pl

Organizatorzy przewidują publikację referatów po konferencji w Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych, dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 15 stycznia 2017 r. Szczegółowa instrukcja wydawnicza zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

 

Deklaracja udziału

Warsztaty towarzyszące międzynarodowej konferencji naukowej: „Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece..."

Scientific conference : PERSONS WITH DISABILITIES IN THE LIBRARY – INCLUSION IN THE WORLD OF INFORMATION AND CULTURE

 

Partnerzy:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Miejsce konferencji: Zielona Góra – WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra

 

 

                                              

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów

dr Andrzej Buck

Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.