Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych

§ 1

1. Czytelnia Działu Zbiorów Specjalnych udostępnia na miejscu: rękopisy, stare druki, dokumenty ikonograficzne, kartograficzne, mikrofilmy oraz zbiory zdigitalizowane na płytach CD-R. Materiałów tych nie wypożycza się poza obręb Biblioteki.
2. Ze względu na potrzebę szczególnej ochrony zasobu, rękopisy, stare druki, zabytkową kartografię i inne materiały o dużej wartości udostępnia się tylko czytelnikom, którzy przedstawią pisemne zaświadczenia o przygotowywanej pracy naukowej (np. studenci - pismo od promotora, wykładowcy, asystenta).
3. Prawo do korzystania w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych z najcenniejszych zbiorów przysługuje na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia prac badawczych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy. Po upływie tego czasu czytelnik powinien ponownie udokumentować potrzebę dalszego korzystania ze zbiorów specjalnych.
4. Korzystanie z Czytelni odbywa się za okazaniem ważnej karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

§ 2

1. Czytelnicy zobowiązani są do:
• pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, itp.,
• wpisania się do zeszytu odwiedzin,
• pozostawienia ważnej karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
2. W Czytelni obowiązuje cisza oraz bezwzględny zakaz:
• korzystania z telefonów komórkowych,
• wnoszenia i spożywania posiłków, słodyczy i napojów.
3. Materiały zamawia się składając u dyżurującego bibliotekarza czytelnie wypełnione rewersy.
4. Kierownik Działu może odmówić udostępnienia zamówionych materiałów ze względu na zły stan ich zachowania, zastrzeżenia prawne, itp.
5. Wykorzystane materiały Czytelnik zwraca dyżurującemu bibliotekarzowi. Czytelnik ma obowiązek czekać aż zostaną sprawdzone.

§ 3

1. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z:
a. rękopisów, starych druków, grafik, druków ulotnych, zabytkowej kartografii,
b. druków rzadkich i cennych,
c. publikacji chronionych prawem autorskim,
d. książek, czasopism i innych materiałów wydanych do roku 1950.
2. Czytelnik może wykonać zdjęcie badanego obiektu własnym aparatem cyfrowym lub zlecić jego zeskanowanie.

§ 4

1. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu.
2. Nie przestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie pozbawia czytelnika prawa do korzystania ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Muzeum Ilustracji Książkowej

1. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych.
2. Zwiedzających obowiązuje:
• zgłoszenie zamiaru zwiedzania - w przypadku grup szkolnych do lat 14 - w Oddziale dla Dzieci,
• zgłoszenie zamiaru zwiedzania - w przypadku osób powyżej 14. roku - w Dziale Zbiorów Specjalnych,
• składanie zgłoszeń z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
• pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, torebek.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.