REGULAMIN
korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

1. Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką korzystać mogą wszyscy zainteresowani. Niniejszego Regulaminu nie stosuje się do materiałów udostępnianych w Lektorium Zbiorów Specjalnych, do których stosuje się Regulamin Działu Zbiorów Specjalnych.
2. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest znajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie potwierdzona podpisaniem stosownego zobowiązania oraz posiadanie karty bibliotecznej. Bez karty można korzystać ze zbiorów tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, jedynie na miejscu, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.
3. Za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 podpisują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Przez Czytelnika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
3a. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.
4. W agendach udostępniania i filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej karta biblioteczna upoważnia jej posiadacza do:

1) wypożyczania książek,
2) wypożyczania książki mówionej,
3) korzystania z gier komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych,
4) korzystania z mediów udostępnianych na miejscu,
5) korzystania z Internetu,
6) wypożyczania materiałów multimedialnych,
7) wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus",
8) wypożyczania czytnika książek typu PocketBook na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie.

5. Biblioteka ma prawo pobierać następujące opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne w tym wydruki komputerowe i kserokopie oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, włącznie z kosztami związanymi z dochodzeniem tych roszczeń,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, w tym użyczonych urządzeń, w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Każda wpłata dokonywana przez Czytelnika jest potwierdzana stosownym dowodem wpłaty.

7. (uchylony).

8. Zasady korzystania ze zbiorów multimedialnych i Internetu na miejscu określa osobny dokument - Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i pakietu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony niniejszym Regulaminem.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.

11. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających.

12. Czytelnik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp.

13. Czytelnik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Czytelnika.

§ 2. Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych - na zewnątrz
1. O ile niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy szczególne obowiązujące w bibliotece nie stanowią inaczej, czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
1) 6 książek z dowolnej agendy lub filii bibliotecznej (nie więcej niż 24 vol. łącznie) na okres 4 tygodni,
2) 6 tytułów „książki mówionej" (na taśmach lub płytach audio/mp3) na okres 4 tygodni,
3) 4 pozycji notacji muzycznych na okres 4 tygodni,
4) 2 płyty CD z muzyką na okres 1 tygodnia,
5) 2 filmy (pełnometrażowe) na okres 2 dni lub 2 seriale na okres 1 tygodnia,
6) 2 płyty CD-ROM (w tym gry na PC) na okres 2 tygodni.
1a. W Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
1) 6 książek na okres 4 tygodni,
2) 6 tytułów „książki mówionej" (na taśmach lub płytach audio/mp3) na okres 4 tygodni,
3) 2 płyty CD z muzyką na okres 4 tygodni,
4) 2 filmy (pełnometrażowe) lub 2 seriale na okres 4 tygodni,
5) 2 płyty CD-ROM (w tym gry na PC) na okres 4 tygodni.
2. Czytelnik ma obowiązek zwrotu materiałów bibliotecznych w terminach określonych w ust. 1 i 1a i sprawdzenie odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib.
2a. Materiały biblioteczne zwrócone za pomocą biblioboxa są zdejmowane z konta czytelnika następnego dnia pracy Biblioteki, nie wliczając w to sobót.
2b. Za dzień zwrotu przyjmuje się dzień odpisania materiałów bibliotecznych z konta czytelnika.
2c. (uchylony).
3. Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. W przypadku, gdy użytkownik chce dokonać prolongaty logując się do swojego konta użytkownika, ma on prawo do dokonania nie więcej niż dwukrotnej prolongaty, o ile wypożyczone przez niego zbiory nie są zarezerwowane przez innego użytkownika.
4. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do Użytkownika jedno wezwanie listem poleconym. W przypadku zwrotu materiałów bibliotecznych po terminie, lecz braku opłaty za ich nieterminowy zwrot, Użytkownik również otrzyma wezwanie do zapłaty listem poleconym. Zwrot materiałów bibliotecznych po terminie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych. Koszty wysyłki wezwań obciążają Użytkownika.
5. Po otrzymaniu wezwania Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot", w wysokości naliczonej zgodnie z Regulaminem.
6. W przypadku braku skuteczności wysłanego wezwania, po dwóch tygodniach biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz opłat i innych należności firmie windykacyjnej lub dochodzić będzie należności na drodze sądowej. Koszty wezwania przedsądowego i procesowego lub koszty egzekucji pokrywa Użytkownik.
6a. Czytelnik obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od dnia następującego po upływie terminu wskazanego w Wezwaniu przedsądowym do dnia zapłaty.
7. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną agendą nie może korzystać z innych agend Biblioteki.
8. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
1) przywrócenie stanu poprzedniego poprzez przekazanie na rzecz Biblioteki dzieła identycznego lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie w Bibliotece, w uzgodnieniu z bibliotekarzem,
2) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła, w uzgodnieniu z bibliotekarzem.
9. Za wypożyczenie szczególnie cennych materiałów bibliotecznych może być pobierana kaucja uzależniona od wartości rynkowej dzieła.

§ 3. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych - na miejscu
1. Część materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie w systemie prezencyjnym.
2. Czytelnik korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek pozostawienia karty bibliotecznej u dyżurującego bibliotekarza.
3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu może być realizowane w następujących porach, w czasie otwarcia agendy, nie później niż:
1) czasopisma IV formatu na godzinę przed zamknięciem,
2) pozostałe zbiory na pół godziny przed zamknięciem.
4. Bieżące numery czasopism udostępniane są na zasadzie samoobsługi. Jednorazowo Czytelnik może pobrać 2 tytuły dzienników i 3 tytuły innych czasopism bieżących.
5. Biblioteka oferuje usługę kserowania i digitalizacji, na urządzeniach stacjonarnych lub mobilnych, materiałów bibliotecznych z własnych zbiorów, wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dn. 17 maja 2006 r.) wg zasad:
1) digitalizacja jest bezpłatna, o ile użytkownik cały proces skanowania i zapis kopii przeprowadzi samodzielnie,
2) digitalizacja z zaangażowaniem pracownika Biblioteki jest bezpłatna do 10 stron, powyżej 10 stron opłata zgodna z Cennikiem opłat, będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
3) zasady usługi digitalizacji na żądanie, oferowanej on-line, określa regulamin tej usługi umieszczony na stronie www.wimbp.zgora.pl.
Bibliotekarz może nie wyrazić zgody na kserowanie lub skanowanie niektórych materiałów ze względu na ich zły stan zachowania lub ryzyko zniszczenia. Kserowaniu nie podlegają materiały wydane przed 1950 rokiem.
6. Materiałów udostępnianych w czytelniach nie wypożycza się poza obręb Biblioteki. W szczególnych przypadkach jest to możliwe po wpłaceniu kaucji określonej przez bibliotekarza zależnej od wartości książki. Każdorazowo wysokość pobieranej kaucji i termin zwrotu ustala bibliotekarz. Po zwróceniu materiałów w stanie nienaruszonym kaucja podlega zwrotowi. W przypadku uszkodzenia materiałów, ich całkowitego zniszczenia lub utraty bibliotekarz ma prawo obniżenia wysokości zwracanej kaucji o równowartość szkody z tym związanej. Wypożyczeniu za kaucją nie podlegają materiały wydane przed 1950 rokiem.
7. Za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty „opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych wypożyczonych za kaucją", w wysokości określonej w Cenniku.
8. Czytelnik, korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu lub wypożyczonych za kaucją, ma obowiązek sprawdzenia odnotowania ich zwrotu, w szczególności poprzez sprawdzenie stanu swojego konta w systemie Prolib.

§ 4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna
1.Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek spoza Zielonej Góry w ramach wypożyczania międzybibliotecznego. Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty kosztów związanych z obsługą tych wypożyczeń, w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku ustalenia przez bibliotekę wypożyczającą kosztów dodatkowych, w szczególności takich jak ubezpieczenie materiałów, czytelnik zobowiązuje się do ich pokrycia.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym i zagranicznym oraz instytucjom i organizacjom województwa lubuskiego.
3. Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
1) zbiory specjalne,
2) wydawnictwa wydane przed 1950 rokiem,
3) czasopisma,
4) dzieła zachowane w złym stanie,
5) dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń,
6) materiały w dużym formacie.
4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza materiałów z zagranicy.
5.Czytelnik składa zamówienie osobiście w Czytelni Ogólnej, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (Wypozyczalnia.Miedzybiblioteczna@wimbp.zgora.pl), wypełniając kartę zamówienia z podaniem podstawowych danych bibliograficznych oraz własnych danych osobowych.
6. Maksymalnie można jednorazowo zamówić 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
7. Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się prezencyjnie w Czytelni Ogólnej.
8. Z wypożyczonych materiałów można korzystać w czasie określonym przez bibliotekę wypożyczającą. Chęć prolongaty winna być zgłoszona najpóźniej 5 dni przed upływem terminu zwrotu.
9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki.
10. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1. do 6. tygodni.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
4. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.
6. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze jako administrator danych informuje, że Pani (-a) dane będą przetwarzane w celu statystycznym. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani (-u) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania Pani (-a) w bibliotece.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.