Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
z dnia 14 grudnia 2010 r. z późn. zm.

§ 1 Zasady ogólne

1. Prawo do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, zwanej dalej Biblioteką, mają użytkownicy posiadający aktualną kartę biblioteczną
2. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office jest pozostawienie karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza. Dokument odbiera się po zakończeniu korzystania ze stanowiska komputerowego.
3. Do korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office mają prawo także użytkownicy nieposiadający karty bibliotecznej, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
4. Sprzęt i oprogramowanie zainstalowane w Bibliotece nie mogą być wykorzystywane do wyszukiwania informacji o treściach prawnie niedozwolonych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficznych, rasistowskich, faszyzujących, propagujących przemoc, itp., jak również nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych.
5. Za użytkowników niepełnoletnich do lat 13 lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności prawne podejmują ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni, którzy tym samym zobowiązują się do ponoszenia odpowiedzialności za działania osób, w imieniu których działają oraz za przestrzeganie przez osoby te niniejszego Regulaminu. Warunkiem korzystania z programów multimedialnych i Internetu przez tych użytkowników jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Przez użytkownika w rozumieniu niniejszego Regulaminu rozumie się także osoby będące przedstawicielami ustawowymi bądź opiekunami prawnymi osób korzystających z Biblioteki nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Użytkownicy nieletni w wieku od 14 do 18 roku życia mogą korzystać z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office, po okazaniu innego ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość użytkownika i zapoznaniu się z Regulaminem, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszycie odwiedzin.
7. Niezależnie od zgody rodziców/opiekunów prawnych bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia treści nieprzeznaczonych dla danej grupy wiekowej.
8. W przypadku problemów związanych z pracą sprzętu elektronicznego należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania próby naprawy.
9. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę. Czas ten może być przedłużony jeśli nie ma osób oczekujących. Stanowisko komputerowe opuszczone na dłużej niż 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi.
10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu oraz oprogramowania powstałe z jego winy.
11. Użytkownicy mają prawo do:
1) korzystania z zainstalowanych programów,
2) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece oraz własnych nośników elektronicznych na zasadach określonych w § 2,
3) korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w § 3,
4) korzystania z dostępu do pakietu Office na zasadach określonych w § 4,
5) rezerwacji czasu pracy na komputerze,
6) kopiowania części danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa autorskiego. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
12. Użytkownikowi nie wolno instalować innych programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych.
13. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania materiałów bibliotecznych. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony w Regulaminie korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
14. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków i substancji, których posiadanie jest prawnie zabronione, zakaz wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
15. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych oraz zabrania przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, bądź nie przestrzegającym zakazów o których mowa w ust. 14.
16. Użytkownik korzystający z Biblioteki ma obowiązek pozostawić w szatni płaszcz, kurtkę, torbę, plecak itp.
17. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie przekazać Bibliotece informację o zmianie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, negatywne skutki z tym związane obciążają Użytkownika.

§ 2 Korzystanie z oprogramowania multimedialnego

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania programów multimedialnych udostępnianych w Bibliotece oraz materiałów z własnych nośników elektronicznych.
2. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
3. Korzystanie na miejscu z programów multimedialnych dostępnych w Bibliotece jest bezpłatne.

§ 3 Korzystanie z dostępu do Internetu

1. Przeglądanie zasobów sieci Internet jest możliwe przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera i ogranicza się do serwisów WWW. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
3. Dane pozostawione na nośnikach komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez administratora sieci.
4. Bibliotekarz ma prawo do kontroli użytkownika komputera, w tym również za pomocą specjalistycznego oprogramowania, i natychmiastowego przerwania sesji jeżeli uzna, że czytelnik wykonuje czynności zabronione.

§ 4 Korzystanie z oprogramowania typu Office

1. Na wskazanym stanowisku komputerowym użytkownik może samodzielnie korzystać z pakietu typu Office, np. edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne.
2. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź może go wydrukować. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze.
3. Paragraf 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
4. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Biblioteki, w poszczególnych agendach oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.zgora.pl).
5. Dokonanie zmiany Regulaminu jest możliwe poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 4 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.