Regulamin
wypożyczania odtwarzacza cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus"
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

§ 1.
1. Osobami uprawnionymi do wypożyczania Czytaka Plus są osoby posiadające ważną kartę biblioteczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida (zwanej dalej Biblioteką) wyłącznie po doręczeniu Bibliotece orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna, w tym także potwierdzenie, że Czytelnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem (Regulamin został mu odczytany)
i akceptuje jego treść.
§ 2.
1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć Czytak Plus na okres do 4 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia okresu, na jaki Czytak Plus został wypożyczony na okres kolejnych 4 tygodni. W tym celu Czytelnik zobowiązany jest zwrócić się przed terminem zwrotu „Czytaka Plus" ze stosownym wnioskiem do pracownika mediateki Góra Mediów osobiście/telefonicznie. Okres wypożyczenia Czytaka Plus zostanie przedłużony na kolejny okres wskazany przez pracownika mediateki Góra Mediów,
o ile wniosek Czytelnika został złożony w terminie i nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia w terminie, Cytelnik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.
§ 3.
1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony. Czytelnik obowiązany jest zbadać stan Czytaka Plus w chwili jego wypożyczenia, a wszelkie stwierdzone wady zgłosić niezwłocznie pracownikowi mediateki Góra Mediów, pod rygorem uznania, że Czytelnik nie zgłasza żadnych wad.
2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Biblioteki kwoty odpowiadającej równowartości Czytaka Plus ustalonej na dzień jego wypożyczenia przez Czytelnika.
4. Jeżeli Czytelnik pozostaje w zwłoce ze zwrotem Czytaka Plus przez okres ponad 4 tygodnie Biblioteka ma prawo uznać, że Czytak Plus został przez Czytelnika zagubiony lub zniszczony i obciążyć Czytelnika kosztami, o których mowa w ust. 3.
§ 4
1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji dyrektora Biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Zielona Góra, 7 kwietnia 2015 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.