Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016
Dyrektora WiMBP w Zielonej Górze
z dnia 5 stycznia 2016 r.

REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO "Volumen" (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.)

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Antykwariat Internetowy "Volumen" działający pod adresem http://antykwariat.wimbp.zgora.pl jest prowadzony przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, NIP 929-100-65-25, REGON 000276541, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 6
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

§ 2 Definicje

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
2. Sprzedawca - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida z siedzibą w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, NIP 929-100-65-25, REGON 000276541, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 6
3. Regulamin – Regulamin Antykwariatu Internetowego „Volumen"
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://antykwariat.wimbp.zgora.pl

§ 3 Kontakt

1. Adres Sprzedawcy: al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
2. Adres poczty elektronicznej: antykwariat1@poczta.onet.pl
3. Numer telefonu: 68 453 26 27
4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Informacje wstępne

1. Ceny wydawnictw w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za zakupiony towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 Wymagania techniczne

1. Korzystanie z Antykwariatu Internetowego „Volumen" wymaga spełnienia przez Klienta następujących wymagań dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania:
a. komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

§ 6 Rodzaje i zakres usług

1. W ramach Antykwariatu Internetowego „Volumen" mogą być świadczone na rzecz Klienta następujące usługi:
a. rejestracja Klienta,
b. internetowa sprzedaż wydawnictw,
c. wydawanie dowodów kupna i sprzedaży towarów.
2. W ramach Antykwariatu Internetowego „Volumen" może być prowadzona przez Sprzedawcę działalność marketingowa w postaci rozsyłania newslettera. Warunkiem przesyłania newslettera jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie, szczególności poprzez udostępnił w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego.
3. Sklep świadczy usługi dodatkowe na rzecz internautów i Klientów, polegające na możliwości przeglądania i korzystania z wybranych treści Sklepu oraz udostępnienie formularza do rejestracji i logowania.

§ 7 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient powinien zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w momencie odebrania towaru lub w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia. W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie zrealizowane nie wcześniej niż po zaksięgowaniu pełnej kwoty obejmującej również koszty dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy.
2. Klient może skorzystać z następujących form płatności:
a. przelew (w terminie do 14 dni)
b. przy odbiorze (osobiście lub za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Zakupiony przez Klienta towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie towaru, przy uwzględnieniu ust. 1 zd. 2, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego przez Klienta towaru w siedzibie Sprzedawcy, w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.
5. Dostawa towaru odbywa się głównie na terenie Polski. Dostawa zamówionych przez Klienta towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Dostawa za granicę jest możliwa po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu ceny, terminów i warunków dostawy. Dostawa zakupionych przez Klienta towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6. Odpowiedzialność związana z podaniem przez Klienta danych niepełnych, nieprawdziwych, bądź nieprawidłowych obciąża Klienta.
7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę".
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedawcy podanych w niniejszym Regulaminie.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Klient powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku, gdy ze względu na swój charakter, rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

§ 9 Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma możliwość skorzystania m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą Klient Antykwariatu Internetowego „Volumen" ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia
3. Klient dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, to jest imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a w przypadku woli otrzymania faktury VAT również NIP lub PESEL, które są niezbędne dla zrealizowania zamówienia i będą tylko w tym celu przetwarzane przez Sprzedawcę.
4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego w celu zwrotu środków.

§ 12 Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. Strona internetowa http://antykwariat.wimbp.zgora.pl jest administrowana i redagowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, NIP 929-100-65-25, REGON 000276541, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod poz. 6
2. Strona służy nabywaniu przez Klientów towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie's w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny http://antykwariat.wimbp.zgora.pl przez Klienta, umożliwiających:
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
b) utrzymania sesji Klienta,
c) dostosowania witryny Sklepu do potrzeb Klientów,
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Antykwariatu,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Sklepu
4. Sprzedawca używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
5. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia
6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Klient składa w formie elektronicznej (e-mail) na adres antykwariat1@poczta.onet.pl. Realizacja zamówień złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu
7. W związku z realizacją świadczeń drogą elektroniczną, w szczególności składania przez Klienta oświadczeń woli bądź wiedzy zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w przypadku:
a.. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych lub teleinformatycznych mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu,
b. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług związanych z czynnościami objętymi Regulaminem lub modyfikacji istniejących,
c. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione organy rekomendacji, zaleceń albo interpretacji lub wydanie przez sądy orzeczeń mających wpływ na usługi świadczone na podstawie Regulaminu.
3. Sprzedawca informuje Klientów o każdej zmianie Regulaminu przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia umieszczenia na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu i powiadomienia Klientów posiadających Konto Użytkownika drogą email, o zmianach
5. W przypadku zmiany Regulaminu Klient ma prawo zrezygnować z dalszego świadczenia usług przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z dalszego świadczenia usług przez Sprzedawcę w związku ze zmianą Regulaminie drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu
4. Tekst jednolity zmienionego Regulaminu umieszczony będzie każdorazowo na stronie internetowej Sklepu . 5. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

Na kolejnej stronie znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać
Klient

(WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY)

_________________________
(Miejscowość, data)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
w Zielonej Górze
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)....................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

.................................................................................................................

Posiadacz rachunku ........................................................................................

Data odbioru zamówienia ..................................................................................
Numer zamówienia..........................................................................................
Imię i nazwisko Klienta ....................................................................................
Adres e-mail/Numer telefonu .............................................................................
Adres Klienta................................................................................................
Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

________________________
(podpis Klienta)

* niepotrzebne skreślić


 

(WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY w wersji PDF)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.