KONKURS NIEM 3Jeżeli jesteś uczniem szkoły średniej w Zielonej Górze, znasz język niemiecki na średnim poziomie i chcesz wygrać jedną z trzech nagród głównych, zapoznaj się z warunkami uczestnictwa i pisz! 

Termin przesyłania zgłoszeń: od 15 lutego do 14 marca 2021 do godz. 24:00.

Warunki uczestnictwa:

- uczęszczanie do szkoły średniej w Zielonej Górze,

- język niemiecki na średnim poziomie,

- przesłanie opowiadania między 15. lutym a 14. marca (godz.24:00) 2021 roku wyłącznie na adres mailowy: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl,

- mail musi zawierać oprócz opowiadania:  imię i nazwisko autora, wiek i nazwę szkoły,

- warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej w konkursie jest przesłanie na adres b.obcojezyczna@biblioteka.zgora.pl maila przez rodzica/opiekuna prawnego o treści:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na opowiadanie w języku niemieckim zorganizowane przez Bibliotekę Obcojęzyczną oraz akceptuję Regulamin konkursu.

- opowiadanie musi być napisane własnoręcznie i samodzielnie,

- temat jest dowolny: może to być np. opowiadanie o miłym/niezwykłym przeżyciu, wymyślona historia, spotkanie z ciekawą osobą, itp.,

- opowiadanie musi obejmować od 2000 do 5000 znaków ze spacjami,

- nadesłanie opowiadania jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez pełnoletniego uczestnika.

 

Do wygrania między innymi: 

Telefon Alcatel 1c, słuchawki bezprzewodowe Xmusic, oraz zestaw rowerowy (bidon, ręcznik sportowy, worek, bandana), powerbank, a także popsockets. 
 

Regulamin uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Obcojęzyczną, agendę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze im. C. Norwida, oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” Zielona Góra.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie osoba uczęszczająca do szkoły średniej w Zielonej Górze.

3. Termin przesyłania zgłoszeń: od 15 lutego do 14 marca 2021 do godz. 24:00.

4. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia przesłane na adres: b.obcojezyczna@biblioteka.zgora.pl, zawierające: opowiadanie, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły oraz przesłaną mailem zgodę rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

5. Opowiadanie musi być napisane samodzielnie.

6. Opowiadanie musi zawierać między 2000 a 5000 znaków ze spacjami.

7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 22 marca 2021 na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

8. Komisja powołana przez Organizatora przyzna trzy nagrody główne. Oceniana będzie przede wszystkim treść opowiadania (pomysłowość), poprawność językowa zostanie także uwzględniona.

9. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane na Facebooku Biblioteki Wojewódzkiej.

10. Przesłanie opowiadania jest równoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie na Facebooku oraz akceptacją Regulaminu.

11. Przystępując do Konkursu uczestnik lub w przypadku jego niepełnoletności, jego rodzic/ opiekun prawny, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

12. Klauzula o ochronie danych osobowych (Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika).  

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletniości, jego rodziców /opiekunów prawnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.

3. Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości czytelników, jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, jego rodziców/opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, rodzica/opiekuna prawnego.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

7. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec                przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

10. Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców/opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.