Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ogłasza nabór
na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- znajomość zagadnień z zakresu prawo zamówień publicznych,

- umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, Internet oraz urządzeń komputerowych,

- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

- bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,

- atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku,

- prawo jazdy kat. B

 

Obowiązki:

- sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej, zleceń, umów w zakresie realizacji zadań administracyjno-technicznych oraz wszelkiej korespondencji związanej z bieżąca praca Działu,

- prowadzenie spraw związanych z zakupami oraz z naprawą sprzętu biurowego i technicznego,

- dokonywanie rozpoznania rynku i zbieranie ofert, zaopatrzenie biblioteki w niezbędne środki, materiały ,maszyny i urządzenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich agend biblioteki w zakresie administracyjno-gospodarczym i technicznym,

- organizacja i koordynowanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji
w tym zakresie,

- opisywanie faktur pod względem zamówień publicznych,

- bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą administracyjną kontrahentów Biblioteki (umowy stałe, jednorazowe wynajmy sal, fakturowanie),

- organizacja i koordynacja administracyjno-techniczna wszelkich imprez kulturalnych odbywających się w WiMBP,

- prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia sprzętowo-meblowego Biblioteki, gospodarki paliwowej, rozliczeń kart drogowych samochodów,

- prowadzenie gospodarki telefonami komórkowymi,

- realizacja postępowań przy zamówieniach publicznych,

- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej,

- zastępowanie kierownika Działu podczas jego nieobecności,

- inne czynności w ramach pracy działu.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV,

- kserokopia dokumentów potwierdzających wyksztalcenie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach),

- podpisane oświadczenie kandydata - Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. w WiMBP  im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (sekretariat) z dopiskiem:  nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych.

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.
  2.       Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
  3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917), oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
  4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5.       Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
  6.       Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
  7.       Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  8.       W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
  9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
  10.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.