Ogłaszamy kolejną edycję Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris".

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida kontynuuje dobre tradycje, mając na celu zachęcenie młodych autorów do tworzenia poezji, do rozwoju własnego talentu oraz stworzenie możliwości zaistnienia w regionalnym środowisku literackim poprzez debiut wydawniczy. Liczymy na to, że Konkurs spotka się z zainteresowaniem młodych poetów.

Nagrodą główną jest wydanie tomiku wierszy Laureata w nakładzie 200 egzemplarzy.

Pozostali autorzy mają szansę na publikację wybranych wierszy w kwartalniku „Pro Libris". Zdarza się, że taka publikacja jest początkiem dalszej współpracy młodych poetów z pismem literacko-kulturalnym.

W poprzednich edycjach Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców: Jakuba Rawskiego, Andrieja Kotina, Konrada Krakowiaka i Mirosławę Szott, których wiersze zostały opublikowane w starannie wydanych tomikach, opatrzonych komentarzami recenzyjnymi wybitnych znawców literatury lubuskiej. Dotychczasowi laureaci mieli okazję przedstawić swoją twórczość i zaprezentować się szerszej publiczności na wieczorach poetyckich z udziałem środowiska literackiego Zielonej Góry, a także za pośrednictwem lokalnych mediów.


Zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji i nadsyłania poetyckiej twórczości. Na teksty oczekujemy do końca października 2019 r.

Szczegóły Konkursu odnajdą Państwo w poniższym regulaminie.


REGULAMIN VI KONKURSU „Debiut Poetycki Pro Libris"

ORGANIZATOR
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze


IDEE

• Zachęcenie młodych autorów do tworzenia poezji, do rozwoju własnego talentu i zaistnienia w szerszym kręgu odbiorców.
• Promowanie twórczości młodych lubuskich poetów.
• Stworzenie możliwości zaistnienia w regionalnym środowisku literackim poprzez umożliwienie debiutu wydawniczego.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs jest skierowany do osób wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, które nie ukończyły 35 roku życia oraz których twórczość poetycka nie ukazała się jeszcze w formie książkowej.
2. Tematyka wierszy zgłaszanych do Konkursu jest dowolna.
3. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej oraz nagradzane w konkursach.
4. Uczestnicy Konkursu nadsyłają nie mniej niż 40 wierszy, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonimem autorskim, a nie znakiem graficznym). Wiersze w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD należy nadsyłać na adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra
z dopiskiem: VI Konkurs „Debiut Poetycki Pro Libris"
5. Dane uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
6. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do końca października 2019
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.


NAGRODA
Nagrodą w Konkursie jest publikacja wierszy laureata w formie tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy w terminie do pół roku od ogłoszenia werdyktu Jury.


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu, przesłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz niespełniające wymogów technicznych, nie będą brane pod uwagę w ocenie.
2. Organizator Konkursu powołuje Jury, które wybiera laureata. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 30 listopada 2019 roku.

ZAPYTANIA I UWAGI
prosimy kierować do Ewy Mielczarek, Dział Wydawnictw WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tel. 68 45 32 637, kom. 603 610 906
e-mail: prolibris@wimbp.zgora.pl

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.