Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
03 Grudzień 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Sejmiku Województwa

Data: Pn. 20 Gru, 2010 12:00

news365.pl


 

 

20.12.2010 r., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze rozpocznie się 4. zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podczas sesji radni uchwalą m.in. wieloletnią prognozę finansową województwa na lata 2011-2024 oraz budżet województwa na 2011 rok. Podczas sesji odbędzie się również spotkanie opłatkowe z udziałem biskupa Stefana Regmunta.

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad IV zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Województwa Lubuskiego w 2011 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.

7. Podjęcie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) przedstawienie stanowisk klubów radnych,

d) przedstawienie opinii komisji,

e) przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji,

f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa do projektu uchwały,

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa,

i) głosowanie uchwały budżetowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2010 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji ?Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego? za 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu Działalności oraz Projektu Rocznego Planu Finansowego ? Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

13. Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2011 rok.

17. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad IV sesji Sejmiku.

 

 

Od 15 do 17 grudnia będą obradowały wszystkie komisje stałe Sejmiku Województwa Lubuskiego, które zaopiniują budżet województwa lubuskiego na przyszły rok. 20 grudnia spotka się również Komisja Rewizyjna. Jej członkowie ustalą plan kontroli na 2011 rok. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i porządkami obrad poszczególnych posiedzeń.
 


W internecie:
Plan posiedzeń komisji

 

 


www.wimbp.zgora.pl

 Wyświetl większą mapę
zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu